ကြန္ကရစ္ေက်ာက္တိုင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္

ကြန္ကရစ္ ေက်ာက္တုိင္


Address

Head Office: No.(74), Tapin Shwe Htee Street, (1) Ward, Mayangon Tsp., Yangon.
Phone: 01 - 68 67 84, 09 - 51 52 92 82, 09 - 25 45 12221
Fax: 01 - 68 67 84
Factory (1): No.(127), Tapin Shwe Htee Road, Zone(7), Hlaing Thayar Tsp., Yangon.
Factory (2): No.(173), Corner of Hla Theingi St., & U Mho St., Zone (3), Shwe Pyi Thar Tsp., Yangon
Mobile: 09 - 51 52 92 82, 09 - 730 35 338

Visited Counter

web counter