ကြန္ကရစ္ေက်ာက္တိုင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္

Projects

Myeik Project

Myeik Project

Myeik Project

Myeik Project

Myeik Project

Myeik Project

Myeik Project

Sittwe-Rakhine Project

Sittwe-Rakhine Project

Sittwe-Rakhine Project

Sittwe-Rakhine Project

Pathein Project

Pathein Project

Hi-Gyi Island Project

Hi-Gyi Island Project

Hi-Gyi Island Project

Hi-Gyi Island Project

Hpa-An Project

Hpa-An Project

Pathein 66kv Project

Pathein 66kv Project

Pathein 66kv Project

Pathein 66kv Project

Pathein 66kv Project

Shan State Project

Shan State Project

Shan State 33kv Project

Shan State 33kv Project

11kv Twon Tay Project

11kv Twon Tay Project

Nyaung Tone Project


Address

Head Office: No.(74), Tapin Shwe Htee Street, (1) Ward, Mayangon Tsp., Yangon.
Phone: 01 - 68 67 84, 09 - 51 52 92 82, 09 - 25 45 12221
Fax: 01 - 68 67 84
Factory (1): No.(127), Tapin Shwe Htee Road, Zone(7), Hlaing Thayar Tsp., Yangon.
Factory (2): No.(173), Corner of Hla Theingi St., & U Mho St., Zone (3), Shwe Pyi Thar Tsp., Yangon
Mobile: 09 - 51 52 92 82, 09 - 730 35 338

Visited Counter

web counter